نمونه سوال شنبه دهم بهمن ۱۳۸۸ 11:42

سوالات بخش بدیع آرایه های ادبی کلاس سوم انسانی

 

.

1.               آرایه های معنوی سبب خلق موسیقی معنوی  می شود و آرایه های لفظی عوامل پدید آورنده ی موسیقی  درونی است.

2.                  واج   آرایی چیست؟    تکرار یک واج  ( صامت یا مصوت) در کلمه های یک مصراع یا بیت ؛ به گونه ای که آفریننده موسیقی درونی باشد

3.               سجع  را تعریف کنید.    یک سانی دو واژه در واج یا واج های پایانی  وزن یا هر دوی آن هاست.

4.               آرایه سجع حداقل در چند جلمه دیده می شود؟چرا؟ در دو جمله؛ زیرا سجع ها باید در پایان دو جمله بیایند تا آرایه سجع تشکیل شود.

5.               ارزش موسیقایی سجع متوازی ازهمه   بیشتر  و سجع متوازن از همه کمتر  است.

6.               سجع بیشتر درچه نوع اثری  به کار می رود؟    در نثر به کار می روداما گاهی در شعر هم دیده می شود .

7.               امروزه سجع را  در شعر چه می نامند؟       قافیه درونی یا میانی.

8.               انواع سجع را نام ببرید.   مطرف، متوازن، متوازی.

9.               فایده سجع در شعرونثر چیست؟   ایجاد موسیقی در نثر و افزایش موسیقی در شعر.

10.           چه سجعی ارزش هنری ندارد؟     سجعی که به تکلف خلق شود .

11.           نثروشعری که سجع در آن بکار رفته باشد  مسجّع می گویند.    

12.           موازنه چیست؟     قرار گرفتن سجع های متوازن در دو یا چند بیت شعر و جمله است.

13.           ترصیع را تعریف کنید.     موازنه ای که ، همه ی سجع های آ ن متوازی باشد.

14.           جناس چیست؟    هم سانی دو یا چند واژه در واج های سازنده یا اختلاف در معنی .

15.           ارزش جناس در چیست ؟     به موسیقی و آهنگی است که در کلام خلق می کند.

16.           جناس تام چیست؟    یک سانی دو واژه در تعداد و ترتیب و نوع واج ها و اختلاف در معنی.

17.           جناس ناقص حرکتی  چیست؟   هم سانی دو یا چند واژه در صامت ها و اختلاف آن ها در مصوت های کوتاه .

18.           جناس ناقص اختلافی چیست؟   اختلاف دو کلمه در حرف اول ، وسط وآخر .

19.           اشتقاق چیست و تکرار آن چه تا ثیری دارد؟هم ریشگی دو یاچند کلمه است و سبب می شود واج های آن ها یک سان باشدو بر موسیقی درونی سخن می افزاید.

20.           تصدیر چگونه پدید می آید ؟    اگر کلمه ای در آغاز و پایان بیتی تکرار شود تصدیر بوجود می آید.

21.           تکرار چه زمانی پدید می آید؟   زمانی که واژه ای در بیتی تکرار شود و تفاوت معنایی نداشته با شد

22.                 تلمیح چه آرایه ای است؟  اشاره به داستان های تاریخی ، اساطیری  واقعه های تاریخی  ومذهبی و......    .

23.           ارزش تلمیح به چه چیزی بستگی دارد ؟    میزان تداعی ای که از آن حاصل می شود.

24.           تضمین چیست ؟   آن است که شاعری یک آیه ، حدیث، یا بیتی از شاعر دیگر را در شعر  خود بیاورد .

25.           تضمین چه موقع هنری تر است؟     تضمین هر چه طبیعی تر باشد هنری تر است.

26.           تضادچیست ؟آوردن دو کلمه متضاد در سخن است  برای روشنگری وزیبایی سخن.

27.           تناقض چیست؟   آوردن دو وا ژه یا دو مفهوم متانقض در کلام است .

28.                 زیبایی تناقض در چیست؟   در این است که ترکیب سخن به گونه ای باشد که تناقض منطقی آن از قدرت اقناع ذهنی و زیبایی آن نکاهد.

29.           حس آمیزی چیست؟آمیختن دویاچند حس است درکلام ،به گونه ای که با ایجاد موسیقی معنوی به تاثیر سخن بیفزاید وسبب زیبایی آن شود.

31- ایهام چیست؟توضیح دهید؟ آوردن واژه ای است باحداقل دو معنی که یکی نزدیک به ذهن و دیگری دور از ذهن باشد.مقصود شاعر معمولا معنی دور و گاه هر دو معنی است.

32- شاعر با آوردن ایهام درشعر خود چه تاثیری در خواننده به وجود می آورد؟شاعر با آوردن ایهام نوعی بازی با ذهن خواننده انجام می دهدتا نخست به معنی ای دل ببندد که درست نیست و سپس ؛ معنی درست رادریابد .

33-  .ایهام تناسب را تعریف کرده درباره ی آن توضیح دهید ؟ آوردن واژه ای است با حداقل دو معنی که یک معنی آن مورد نظر و پذیرفتنی است و معنی دیگر نیز با بعضی از اجزای کلام تناسب دارد .

.34- ایهام تناسب در ا شعار کدام شاعران فراوان دیده می شود ؟سعدی وحافظ

35-  چگونه می توان با ایهام تناسب مرا عات نظیر ساخت؟ تفاوت ایهام باایهام تناسب دراین است که در ایهام گاه هر دو معنی پذیرفتنی است اما در ایهام تناسب : تنها یک معنی به کار می آید و معنی دوم با واژه یا واژه های دیگر یک مراعات نظیر می سازد.

36-  لف ونشر چیست ؟آوردن دو یا چند وازه است در بخشی از کلام که توضیح آن ها در بخش دیگر آمده است.

37-   لف و نشر  چند گونه است؟ دو گونه است: 1) مرتب   2) مشوش

38-   لف ونشر مرتب را توضیح دهید .لف ونشر  مرتب : هنری تر از مشوش است. موسیقی معنوی که از لف ونشر  حاصل می شود : به دلیل درگیری ذهن برای یافتن ارتباط لف ها ونشر هاست.

39-   لف ونشر مشوش  چیست؟  اگر نشرها به ترتیب توزیع لف ها نباشد « مشوش» نامیده می شود.

40-  اغراق را توضیح دهید؟ ا د عای وجود صفتی در کسی یا چیزی است : به انداز ه ای که حصول آن صفت  در آن کس یا آن چیز بدان حد:  محال یا بیش از حد معمول باشد .

41-   زیبایی اغراق در چیست؟ در این است که غیر ممکن را طوری ادا کند که ممکن به نظر رسد.

42-  مناسب ترین وسیله برای تصویر یک دنیای حماسی  چیست؟ اغراق مناسب ترین اسباب برای تصویر یک دنیای حماسی است .

43-  حسن تعلیل را شرح  دهید . آ وردن علتی ادبی و ادعایی است برای ا مری :به گونه ای که بتواند مخا طب را اقناع کند. این علت سازی مبتنی بر تشبیه است و هنر آن زیبا یا زشت نمودن چیزی است .

 

 

 

نوشته شده توسط حمید صدری ادبیات فارسی (سر گروه سابق)  | لینک ثابت |